Algemene Voorwaarden

metRenée helpt organisaties met het aantrekkelijk verpakken van hun plannen en verhalen. Dit kan in de vorm van teksten, foto’s of video’s maar ook in de vorm van advies over bijvoorbeeld communicatiestrategie en -planning. Op al het contact met metRenée en op alle werkzaamheden van metRenée zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

ik/mij/mijn = metRenée, de uitvoerende partij
je/jij/jou/jouw = jouw organisatie, de opdrachtgevende partij
wij/onze = metRenée en jouw organisatie samen

1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en op elke overeenkomst tussen jou en mij. Handel je namens een derde partij? Dan gelden deze Algemene Voorwaarden ook voor deze partij. Het is aan jou om een eventuele derde partij hiervan op de hoogte te stellen. Jij blijft als rechtstreekse opdrachtgever aansprakelijk in geval van schade of wanneer afgesproken verplichtingen niet worden nagekomen. Ook als dit wordt veroorzaakt door een derde partij.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen ons komt mondeling of schriftelijk tot stand.
2.2 Offertes van mij zijn altijd vrijblijvend en zijn tot 30 dagen na de offertedatum geldig.
2.3 Afspraken die uniek zijn voor onze overeenkomst vermeld ik expliciet in mijn offerte. Bijvoorbeeld afspraken over het aantal inbegrepen correctierondes, afspraken over persoonsgegevens van te interviewen personen of de geldigheidsduur van strippenkaarten. Na jouw akkoord op mijn offerte zijn deze afspraken onderdeel van onze overeenkomst.

3. Opdracht
3.1 Ik heb binnen onze overeenkomst een leveringsplicht, dus geen resultaatplicht. Dat betekent dat ik elke opdracht zo goed mogelijk uitvoer en aanlever, maar geen garanties biedt over de resultaten die jij hiermee bereikt.
3.2 Ik doe er alles aan om de opdracht die jij me geeft zo goed mogelijk uit te voeren. Hierbij verwacht ik van jou als opdrachtgever dat je me te allen tijde volledig en eerlijk informeert.
3.3 Het is nog nooit gebeurd, maar mocht het nodig zijn dan heb ik het recht om onze overeenkomst te staken of op te schorten. Wanneer dit gebeurt vervalt jouw betalingsverplichting aan mij, tenzij fouten, onzorgvuldigheden of wangedrag van jou als opdrachtgever de reden van de staking of opschorting zijn.
3.4 Als opdrachtgever mag jij een overeenkomst met mij altijd stopzetten, tenzij we hierover andere afspraken maken. Wanneer je besluit om onze overeenkomst stop te zetten geldt een betalingsverplichting voor het werk dat ik tot dat moment al voor je heb uitgevoerd.

4. Levering
4.1 We besluiten altijd in overleg op welk moment ik de gevraagde werkzaamheden aanlever.
4.2 We besluiten altijd in overleg op welke manier ik de gevraagde werkzaamheden bij je aanlever. In geval van tekst is het gebruikelijk om het eindproduct aan te leveren in de vorm van een digitaal tekstbestand als bijlage in een e-mail. Uiteraard zijn er ook andere manieren van levering mogelijk.
4.2 Wanneer het voor mij onmogelijk blijkt om een afgesproken deadline te halen vanwege te weinig input of feedback, onzorgvuldige input of feedback of andere vormen van nalatigheid door jou als opdrachtgever, ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit het niet halen van de afgesproken deadline.

5. Betaling
5.1 Ik verzend facturen altijd nadat ik een opdracht heb afgerond en aangeleverd, tenzij we hierover andere afspraken hebben gemaakt. Doorlopende projecten factureer ik maandelijks op de laatste vrijdag van de maand.
5.2 Ik verzend facturen altijd in een PDF-bestand als bijlage in een e-mail.
5.3 Voor al mijn facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
5.4 Wanneer je mijn factuur niet binnen 30 dagen betaalt stuur ik je een betalingsherinnering. Daarna volgt eventueel een tweede betalingsherinnering. Wanneer je na twee betalingsherinneringen nog steeds niet hebt betaald, schakel ik een incassobureau in. Vanaf dat moment gelden alle wetten en regels die horen bij wanbetaling en het incassobureau zorgt ervoor dat deze wetten en regels worden nageleefd. De extra kosten die deze situatie met zich meebrengt zijn voor jou als opdrachtgever.
5.5 Als ik twijfel over of je mij kunt betalen, bijvoorbeeld wanneer je je bedrijfsvoering staakt of omdat je een faillissement aanvraagt, mag ik onze overeenkomst per direct opschorten of staken. Er geldt dan een betalingsverplichting voor het werk dat ik tot dat moment al voor je heb uitgevoerd.

Rechten
6.1 Op al het materiaal dat ik bij je aanlever rust auteursrecht, tenzij we hier andere afspraken over hebben gemaakt.
6.2 Ik mag eisen dat mijn (bedrijfs)naam, website of andere gegevens die naar metRenée kunnen verwijzen niet vermeld worden bij een publicatie.
6.3 Als opdrachtgever mag je het materiaal dat ik bij je aanlever pas publiceren na volledige betaling van de geleverde werkzaamheden, tenzij we hier andere afspraken over hebben gemaakt.
6.4 Teksten, beelden, adviezen en alle andere materialen die ik bij je aanlever mag jij als opdrachtgever niet delen met/doorverkopen aan derden, tenzij we hier andere afspraken over hebben gemaakt. Ook het publicatierecht van mijn werk mag je als opdrachtgever niet overdragen aan derden. Kortom: alleen jij mag het werk dat ik voor je maak publiceren.
6.5 In onze overeenkomst spreken we af voor welke doeleinden de werkzaamheden die ik bij je aanlever worden gebruikt. Afspraken over deze doeleinden zet ik, indien noodzakelijk, expliciet op mijn offerte. Het is niet toegestaan om het materiaal dat ik bij je aanlever te gebruiken voor doeleinden die niet binnen onze overeenkomst vallen. Oftewel: als ik webteksten voor je maak zijn die alleen voor je website en niet ook nog voor je social mediakanalen, personeelsblad of brochure.
6.6 Wil je na afronding van onze overeenkomst de geleverde materialen toch graag gebruiken voor doeleinden die buiten onze overeenkomst vallen? Dan heb je daarvoor mijn mondelinge of schriftelijke toestemming nodig.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Ik ben niet aansprakelijk voor schade vanwege fouten of onvolledigheden in het materiaal dat ik bij je aanlever. Ik ben gespecialiseerd in vorm en jij bent en blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de inhoud.
7.2 Wanneer ik start met de uitvoering van onze overeenkomst vrijwaar je mij automatisch van alle aansprakelijkheid.
7.3 Als toch blijkt dat ik vanwege ondeskundigheid of nalatigheid aansprakelijk kan worden gesteld, blijft het schadebedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende opdracht. Aansprakelijkheid geldt nooit voor indirecte schades zoals gevolgschade, derving van inkomsten of verlies van spaargelden.
7.4 Mocht een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

8. Geschillen
8.1 Wanneer er tijdens of na uitvoering van een opdracht een conflict ontstaat tussen ons, los ik dit graag in overleg met jou op.
8.2 Als we er samen niet uitkomen en rechtsgang onvermijdelijk blijkt, zal dit plaatsvinden in de rechtbank te Roermond, tenzij dit om dwingende reden onmogelijk is.

metRenée communicatie
24 augustus 2021